Advertising Management

Advertising Management

Գովազդի կառավարումը պլանավորված ղեկավարվող գործընթաց է՝ ստեղծված վերահսկելու և կառավարելու կազմակերպության թիրախային շուկայի հետ հաղորդակցման ծրագրում ներառված տարբեր գովազդային գործընթացները, և ստեղծված է՝ ազդելու սպառողի որոշման վրա։ Գովազդը, սակայն, ամենաթանկ առաջխաղացման գործիքներից է, ուստի անհրաժեշտ է այն կառավարել ուշադիր և խնայողաբար։

Advertising Management ծառայություն

Պատվեր

Advertising-ի առավելությունները

շուկայում նոր ապրանքի ներկայացում

վաճառքների աճ

շուկայի ընդլայնում

մրցակցային հնարավորություն

գուդվիլի խթանում

հաճախորդներին տեղեկացում

վաճառքի աշխատակիցներին աջակցում

թիրախային լսարանի ճանաչում